Közös képviselet árlista

A közös képviselet díja
Az az azonnali intézkedést kívánó feladatok nagy számára tekintettel valamint a ráfordítandó idő és a megkívánt szakértelem figyelembe vételével a közös képviselet díja albetétenként havi bruttó 5.000,- Forint azzal, hogy megválasztástól számított 3 évig ez a díj nem emelkedik.

Közgyűlés vagy lakógyűlés – az igény szerinti havi rövid írásbeli beszámoló mellett- évente két alkalommal díjmentes, a továbbiakban alkalmanként bruttó 25.000,- Forint.  Mit tartalmaz ez a szolgáltatás?

Beszámolókészítés és költségvetés díja Egyhavi bruttó közös képviseleti díj

Irattanulmányozás és alapiratbeszerzés albetétenként br. 5000 Ft (de minimum 150.000 Ft)

További szolgáltatások

Jogi területen végezett többletmunka díja bruttó 15.000,- forint/óra  Mit tartalmaz ez a szolgáltatás?

Bankszámla feletti rendelkezési jogosultsággal kapcsolatos szolgáltatások: (igény szerint – akár együttesen akár külön-külön is választhatóak; a fenti három szolgáltatás közül azonban elegendő maximum egyet választaniuk, mert mindegyik ugyanazt a célt szolgálja, egymásnak alternatívái)

Karbantartás vagy felújítás vagy korszerűsítés kivitelezési munkáinak menedzselési díja
A teljes bekerülési összeg bruttó 15%-a (vagyis pl. 1 Millió forint esetében a díj bruttó 150.000,- Ft.) Mit tartalmaz ez a szolgáltatás?

Szakmai tanácsadás árlista

Jegyzőkönyvvezetés br.7500 Ft/óra + 1 óra előkészületi munka és további 1 óra utómunka

Audit, átvilágítás – fejlesztési javaslat br.15.000 Ft/óra (óraelszámolás alapján)

Hasznosítási javaslat br.50.000 Ft

Közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránti perekben a tényelőadás összeállítása és okiratokkal történő alátámasztása – akár közös képviselő megkeresésével br.15.000 Ft/óra (óraelszámolás alapján)

Közgyűlésen való részvétel, képviselet meghatalmazottként br.15.000 Ft/óra (óraelszámolás alapján)

Közgyűlésen való részvétel meghívott tanácsadóként br.15.000 Ft/óra (óraelszámolás alapján)

Közös képviselő előtti eljárás br.15.000 Ft/óra (óraelszámolás alapján)

Szakmai tanácsadás br.15.000 Ft/óra (óraelszámolás alapján)

Hivatalok, hatóságok felé kérelmek, beadványok elkészítése br.25.000 Ft/beadvány

Beadványok benyújtása (Budapest területén) br.7500 Ft/alkalom

Kérj időpontot konzultációra most!

A szerzőről
Társasházban élőknek és társasházi ügyekkel foglalkozó szakembereknek (közös képviselők, ügyvédek) segítek átlátni komplex társasházi jogi ügyeket, döntést hozni vitás helyzetekben és szakszerűen elintézni azokat.

Érdemben referálok az előző közgyűlés vagy lakógyűlés alkalmától eltelt időszak eseményeiről, megkönnyítve azzel a számvizsgáló bizottság munkáját is; milyen karbantartási munkálatok voltak, volt-e szükség hibaelhárításra, az esetlegesen hosszabb időszakra nyúló felújítási munkánk pillanatnyi állapotáról, történt-e garanciális igényérvényesítés; informálódhathak a tulajdonosok a társasház pénzügyi, jogi helyzetéről, a hátralékos tulajdonosokkal szemben tett intézkedések státuszáról is. Tájékoztatást kap a tulajdonközösség továbbá az előkövetkező időszak rövidtávú terveiről, elvégzendő feladatairól. Proaktivitás keretében például a biztosítási kötvény felülvizsgálata során tájékoztatás új (kedvezőbb) módozatokról, pályázati lehetőségek és a felújítások finanszírozására a pénzügyi fedezet előteremétésének lehetőségeiről (lakástakarék pénztári kedvezményes hitelek vagy előtakarékosség, melynek betéti összege után 30% állami támogatás jár). 

Például az iratok áttanulmányozása során – a feltárt és ismertetetett hiányosságok alapján a megoldások kidolgozása, a peres vagy az azt megelőző eljárásokhoz a beadványok tényállásainak összeállítása és a bizonyítékok összeállítása a jogi képviselő részére, vagy az Alapító Okirat illetve a Szervezeti-és Működési Szabályzat módosításához, megalkotásához vagy bármely más – a Társasházat érintő jogi ügyekben – szakmai tanácsadás. 

További szolgáltatások, melyek – igény szerint – akár együttesen akár külön-külön is választhatóak; a fenti három szolgáltatás közül azonban elegendő maximum egyet választaniuk, mert mindegyik ugyanazt a célt szolgálja, egymásnak alternatívái. 

A közös képviselő, társasházkezelő nem rendelkezik önállóan a társasház bankszámlája felett, hanem un. másodhelyű aláíróként a közgyűlés által felhatalmazott további személyeknek is alá kell írni a banki átutalási megbízásokat. 

Arra nincs mód, hogy a közüzemi számlákat kifizetheti a közös képviselő, a vállalkozói számlákhoz azonban kérnek másodhelyű banki aláírási jogot. Vagy csak egyedül rendelkezik a bankszámla felett a közös képviselő, társasházkezelő vagy van másodhelyű aláírási jogosult is, akinek ez esetben vállalnia kell, hogy értesítés esetén találkozik a társasházkezelővel és (számla bemutatása mellett) aláírják a banki átutalási megbízásokat. Az elektronikus – Interneten keresztül történő – átutalások esetében nincs szükség személyes találkozásra.

Mint a kettős banki aláírási jog, ez a szolgáltatás is arra hivatott, hogy a közös képviselővel, társasházkelővel szembeni bizalom helyreálljon, ha a korábbi, leköszönő közös képiselővel szemben esetegesen volt is kétely. Ez a szolgáltatás a kettős bankszámla feletti rendelkezési jog alternatívája; mindkét szolgáltatásban közös, hogy az arra felhatalmazott tulajdonosnak, számvizsgálónak még a kifizetés előtt van lehetősége megtekinteni, véleményezni a számlát. 

Az eltérés azonban az, hogy számlakifizetés előzetes jóváhagyás esetében beszkennelve megküldöm a számlát, hogy kifizethető-e, a tulajodnos pedig e-mailben válaszol. Nincs szükség további ügyintézésre, akár többször is, ha például a bank nem fogadja el az aláírást. 

A tárgyhónap bankszámlakivonatait és valamennyi számlát, bizonylatokat beszkennelve a lekönyvelés után (naplófőkönyv, költséganalitika, közös költség befizetés analintika) a számvizsgáló bizottság e-mailben megkapja. Ennek előnye, hogy a könyvelési anyag, továbbá bárhol, bármikor visszakereshető.

A Társasház által a műszaki ellenőrnek külön díjazásként fizetendő műszaki állapotfelvétel során az azon való részvétel, a karbantartás, korszerűsítés, felújítás pénzügyi tervezésénél részvétel, a pénzügyi fedezet megteremtéséhez több konstrukció, lehetőség felkutatása, a tulajdonosokkal történő átbeszélése (ha szükséges több alkalommal is). Vállalkozóktól árajánlatok bekérése, részvétel a vállalkozó kiválasztásánál. Részvétel az ügyvéd által elkészített vállalkozói szerződések megszövegezésénél a társasház érdekeinek védelme érdekében, különös figyelemmel a garanciális igényérvényesítési lehetőségekre, illetőleg a vállalkozóval szembeni felelősségbiztosításra. Szükség szerint hitelfelvétel intézése, kölcsönszerződés megkötésése, hitel lehívása. Ha van lehetőség – önkormányzati vagy fővárosi – pályázatok megírása, benyújtása. A vállalkozói számla befogadása előtt részvétel a rész- vagy a végteljesítés előtt helyszíni szemlén. 

E szolgáltatást az a tapasztalat hívta életre, hogy korábbi társasházaim átvétele után a garanciális igényérvényesítés során többször szembesültem azzal, hogy a vállalkozó azért nem áll helyt, mert nyiltan megmondja, hogy bár az árajánlat nagy összege nem indokolná, de azért silány az elvégzett munka, mert az árajánlat és az alvállalkozóknak ténylegesen kifizetett összeg különbözetének egy részét "vissza kellett adnia az előző közös képviselőnek. Sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy a közös képviselő a fent leírt többletmunka „ellenértékét”a vállalkozótól kéri. Ez számomra morálisan elfogadhatatlan.