A közös képviselő feladatai a Társasházi Törvény szerint

A közös képviselő feladatait a társasházi törvény nevesíti, amely minden közös képviselőre egyaránt vonatkozik. A közös képviselők munkáját aszerint lehet megkülönböztetni, hogy az előírt feladataikat hogyan látják el.

Meglátásom szerint a társasházkezelés a jogi – a pénzügyi – és a műszaki rész hármasán alapul, ezért szolgáltatásaim vázolása is ezt tükrözi: 

Jogi szolgáltatások

 • A Társasház hatályos szerződéseinek felülvizsgálata, szükség szerint újratárgyalása; 
 • A netáni peres eljárásokban alaposabb irattanulmányozás abból a célból, hogy a társasházat szükségtelen kiadásoktól óvjam meg.
 • Vállalkozói árajánlatok összehasonlítása, közgyűlés elé terjesztése, a nyertes vállalkozóval a szerződés megkötése;
 • Biztosítási ajánlatok összehasonlíttatása, szerződések kötése, kárügyintézés.
 • Igény szerint: pályázatokon való részvétel.

Pénzügyekkel kapcsolatos szolgáltatások:

 • A társasház alapadatainak, albetéteinek, tulajdonosok adatainak nyilvántartása;
 • A társasház közüzemi fogyasztásainak, kiadásainak nyilvántartása, téves fogyasztás kiszámlázása esetén, soron kívül intézkedek; 
 • Teljes körű könyvelés keretében naplófőkönyvi, és analitikus nyilvántartások vezetése;
 • A Társasház pénztárának és bankszámlájának kezelése;
 • A Társasház kiadásainak, bevételeinek könyvelése;
 • Tulajdonosok részére kötelezettség-előírások, 
 • (ha van) közös tulajdonú helységek bérbeadásával kapcsolatos szerződés áttanulmányozása szükség szerint módosítása, számlakiállítás adóbevallás;
 • Tulajdonosi, bérlői kötelezettségek, befizetések nyilvántartása;
 • Kintlévőség-kezelés (közös költség hátralékok és egyéb társasházat megillető bevételek behajtása);
 • Könyvelés:  az általam képviselt Társasházak könyvelését is ellátom, ezáltal átláthatóbb a nyilvántartás, és a Társasház számára is költségkímélőbb, mert a könyvelés díját a képviseleti díj magában foglalja. Könyvelésre a KöltségSQL programot használom.

Műszaki szolgáltatások: hibaelhárítás, karbantartás, felújítás segédlettel, jelenleg
– Duhonyi József műszaki ellenőrrel dolgozom együtt

 • A Társasház teljes épületdiagnosztikai vizsgálata műszaki ellenőr, külső szakértő megbízásával, a Társasház költségére, annak érdekében, hogy a rejtett meghibásodások és a természetes avulás feltárásra kerüljenek, ezt követően pedig egy fontossági sorrend meghatározásával, kalkuláció készítésével felújítási terv elkészíttetése. Az ezek alapján szükséges munkálatok projekt managelése külön díjazás fejében.
 • Közös tulajdonú épületrészeken keletkezett meghibásodások, hibaelhárításának megszervezése, lebonyolítása;
 • Közös tulajdonú épületrészeken karbantartási, felújítási, javítási munkálatok megszervezése, lebonyolítása – a Társasház költségére. Valamennyi szakipari munka elvégeztetése érdekében kapcsolatban állok szakiparosokkal. Minden fontos és előre tervezhető munkánál több árajánlatot kérek be. A kölcsönös érdek garantálja a kiváló szakipari munkát; 
 • Szükség szerint jótállás, garancia érvényesítése;
 • Kötelezően előírt hatósági ellenőrzések lebonyolítása (kémény, érintés-villám védelem).

A XXI. század biztosította informatikai lehetőséget kihasználva – igény esetén – a számvizsgáló bizottsági tagoknak e-mailen megküldöm a könyveléssel együtt a bankszámlakivonatokat valamint az összes számlát! Ezen kívül – természetesen szintén igény szerint – minden hónapban rövid „hírlevél” formájában összesítem az adott hónap aktualitásait, ezáltal könnyítve meg a tulajdonosok számára az informálódást és majd az elszámolásra való előkészítést. 

Kérj időpontot konzultációra itt!

A szerzőről
Társasházban élőknek és társasházi ügyekkel foglalkozó szakembereknek (közös képviselők, ügyvédek) segítek átlátni komplex társasházi jogi ügyeket, döntést hozni vitás helyzetekben és szakszerűen elintézni azokat.

Közös képviselő, illetőleg intézőbizottság

43. § (1) A közös képviselő vagy az intézőbizottság jogkörében eljárva köteles:

a) a közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek,

b) minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának biztosítása érdekében,

c) *  közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét, továbbá a 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, külön jogszabályok alapján meghatározott szolgáltatások díját, valamint érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit. Ezen igények érvényesítése iránti perben a tárgyalást - ha egyéb intézkedésre nincs szükség - legkésőbb a keresetlevélnek, fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén pedig az iratoknak a bírósághoz történő érkezésétől számított harmincadik napra kell kitűzni. A kereset más keresettel nem kapcsolható össze, keresetváltoztatásnak és szünetelésnek helye nincs.

(2) *  A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közgyűlés határozata alapján társasház-kezelői tevékenységet is elláthat.